คำขวัญประจำโรงเรียน :: ลูก พว. รักศักดิ์ศรี มีคุณค่า สง่างาม
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียน /ข้อมูลล่าสุดวันที่ 6 ธันวาคม 2550
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
เอกสารแผยแพร
- ผลงานวิชาการครูพิมล
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
- งานวิจัย Science Show
1 2 3
-ประเมินคุณภาพภายใน

 

ผลงานนักเรียน
- โครงงานสัตหีบที่รัก 1
- โครงงานสัตหีบที่รัก 2


กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสาร-กรรณสูตศึกษาลัย

ประกาศเตรียมความพร้อมก่อนการมามอบตัวศึกษาต่อ
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563new


เพื่อช่วยให้การดำเนินกิจกรรมในวันที่ท่านมามอบตัวที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เกิดความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดระยะห่างทางสังคม และลดการใช้กระดาษสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียน ควรบันทึกข้อมูลและแนบหลักฐานประกอบผ่านระออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบล่วงหน้า ทั้งนี้เป็นไปตามความสะดวกของท่าน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเภท

ช่องทางบันทึกและส่งหลักฐานล่วงหน้า

กำหนดการบันทึกข้อมูล

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รอบทั่วไป

มอบตัววันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 63
https://forms.gle/Zr4cR4SNJ7XV7cT1A

 บันทึกข้อมูล
ภายในวันที่
2 มิถุนายน 2563

 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รอบทั่วไป

มอบตัววันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563https://forms.gle/HhbPpm8teQuTmoNX6


 บันทึกข้อมูล
ภายในวันที่
3 มิถุนายน 2563

 


นักเรียนระหว่างปี
ม.2  ม.3  ม.5  ม.6

มอบตัววันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563https://forms.gle/qiWmbZp9b6SeL8rF7


 


บันทึกข้อมูล
ภายในวันที่
6 มิถุนายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัว รอบห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563new
 


1.รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2.รายชื่อนักเรียนระหว่างปี (ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6) ที่ผ่านการยืนยันสิทธิ์ เพื่อรายงานและมอบตัว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563new

คำชี้แจงการรับนักเรียน 2563
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

1.ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงสมัครเรียนและแจ้งกลุ่มการเรียนไว้แล้ว
ตามลิงค์ไฟล์ด้านล่างนี้ และให้ดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในปฏิทินรับนักเรียน 2563
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
https://drive.google.com/file/d/1y0IBOJoUw9XntzG96yeXuIwIhiYI89Rr/view?usp=drivesdk

2.  นักเรียนที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงสมัครเรียนและแจ้งกลุ่มการเรียนไว้แล้ว โดยผ่านทุกช่องทาง
หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่สามารถยื่นหลักฐานสมัครเรียนด้วยตนเอง ให้ส่งไฟล์หลักฐานผ่านทาง
ลิงค์แบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
https://forms.gle/fiiJ9yEjKGt2XqYMA

3.  สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนแสดงความจำนงสมัครเรียนผ่านช่องทางใดๆ และมีความประสงค์
จะสมัครเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) ให้ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองตาม วัน เวลา
ที่กำหนดไว้ในปฏิทินรับนักเรียน 2563 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)  หากมีความจำเป็น
อย่างยิ่งไม่สามารถมายื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  ให้ส่งไฟล์หลักฐานผ่านลิงค์แบบฟอร์มด้านล่างนี้
    ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
  ม.1
https://forms.gle/PxE8j6Q7ZiLcYcEWA
 ม.4
https://forms.gle/No5Gkcs4jYWRb2z59
ระหว่างปี (ม.2  ม.3  ม.5  และ ม.6)
https://forms.gle/oMV4KExFwZEe3BBB9

หมายเหตุสำคัญ

นักเรียนจะมีสิทธิ์ศึกษาต่อโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ. ชบ. 6) ต้องดำเนินการในขั้นตอน
" การมอบตัว " เป็นขั้นตอนสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น และเอกสารสำคัญที่สุด
ต้องนำมาแสดงในวันมอบตัวคือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 ) ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนต้นแบบและห้องเรียนพิเศษ เตรียมทหาร
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า(Covid 19) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจึงขอเลื่อนการมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนต้นแบบและห้องเรียนพิเศษ เตรียมทหาร จากเดิมวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 นั้น เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ

 

 
  ประกาศรายชื่อ นักเรียนสอบผ่านประเภทห้องเรียนต้นแบบ2563
 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านประเภทห้องเรียนต้นแบบ

 

 
  ประกาศรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป
 

หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2563

 

 
  ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิสอบ ประจำปีการศึกษา 2563
 

1.ประเภทห้องเรียนต้นแบบ (Super Model),ผังสอบ,ตารางสอบ
2.ประเภทห้องเรียนเตรียมทหาร(Pre Cadet),ผังสอบ,ตารางสอบ

 

 
  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้า
สืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้

 
  การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงแนวทาง
การเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ

 
  Coaching Teams
 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินงาน Coaching Teams
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรีเข้าตรวจเยี่ยมประเมินการเรียนการสอนของครูโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

 
  สานต่อ ก่อเพิ่ม เติมประชาธิปไตย
 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน และสภานักเรียน ชุดปีการศึกษา 2561
จัดกิจกรรม "สานต่อ ก่อเพิ่ม เติมประชาธิปไตย" โดยเป็นพิธีการส่งต่อหน้าที่ของสภานักเรียน ให้กับ นักเรียนที่ผ่านการเลือกตั้ง มาดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน รวมทั้งสมาชิกสภานักเรียน เพื่อสานต่อ กิจกรรมงานต่างๆ ของกิจการสภานักเรียน ให้ดำเนินต่อไป ตามวาระของโรงเรียน
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ สิทธิต่างๆ รวมถึงระบบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง

 
  แขกมาเยือน เพื่อนมาบ้าน
 

โรงเรียนนาคำวิทยา สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกีฬา
เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

 
  แขกมาเยือน เพื่อนมาบ้าน
 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสัตหีบวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

 
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อบจ.ชลบุรี
 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา อบจ.ชลบุรี

 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อปท. ครั้งที่12
 

วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 12
ประจำปี 2562

 
  โครงการเยาวชนชลบุรี ร่วมใจรักษ์ทะเล
 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ แสมสารวิวแคมป์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ว่าที่ ร.ต.ดร.จิติล คุ้มครอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเยาวชนชลบุรี ร่วมใจรักษ์ทะเล ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการดังกล่าว
ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมาเป็นปีที่ 4
ติดต่อกันแล้ว เพื่อเป็นการต่อยอดให้เด็กและเยาวชนได้มีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
และแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูปะการังที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงต่อไป

 
  พิธีหล่อเทียน และแห่เทียนจำนำพรรษา (2562)
 

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตามพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา คือ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562โดยให้คณะครู และนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียน จำนำพรรษา เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

 
  โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคเอดส์
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
จัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนHIV / AIDS Stop Teen Mom ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 (ในช่วงบ่าย) ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

 
  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2562
 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"
(1 กรกฎาคม ของทุกปี) ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

 
  "พี่ชวนน้อง รักษ์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน"
 

โครงการพี่ชวนน้องรักษ์น้ำ รักษ์ป่าชายเลน จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพลูตาหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โดยโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ส่งนักเรียนระดับชั้นม.6 เป็นตัวเเทนปลูกป่าชายเลนตามโครงการดังกล่าวจำนวน 16 คน
ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

 
  กิจกรรม "วันสุนทรภู่"
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวัน "สุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีการจัดแสดงละครเวที การแต่งกายชุดในวรรณคดีไทย การประกวดแข่งขันวาดภาพ และรวมถึงการเชิญชวนคณะครูร่วมกันแต่งชุดไทย เพื่อย้อนรำลึก และร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมในครั้งนี้จัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

 
  ค่ายผู้นำเยาวชน"เข็มทิศ...ชีวิตงาม"รุ่นที่13"
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ได้จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด โครงการเข็มทิศ...ชีวิตงาม รุ่นที่13 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาวะผู้นำ และให้เกิดตระหนักถึงโทษและพิศภัยของยาเสพติด รวมถึงสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ตลอดจน สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเอง โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

 
 

พิธีไหว้ครู 2562

 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

 
 

ทำบุญวันครบรอบ วันสถาปนาโรงเรียน ครบ 42 ปี

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ครูผู้เกษียณอายุราชการ คณะครูปัจจุบัน รวมทั้ง ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ เข้ามาร่วมทำบุญในวันสถาปนาโรงเรียน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียน โดยมี นายทวีป แต่งแก้ว ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร

 
  ผลงานทางวิชาการ ผู้วิจัย:ว่าที่ร้อยเอกธนนท์  บุญทวีวรเดช
 

1.การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
2.การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จอย่างมีส่วนร่วม
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจังหวัดชลบุรี

 
 

ประกาศโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

  เรื่อง การสรรหาร้านอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน
 
 

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

 

วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดคลองทราย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 
 

ต้อนรับนายอำเภอสัตหีบ

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายจรูญทองไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุชา อินทศร ในโอกาสย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งนายอำเภอสัตหีบ

 
 

ขอแสดงความยินดี

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายอนุชา อินทรศร นายอำเภอสัตหีบแสดงความยินดีกับนายวรัชญ์ สวัสดีมี นักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย และอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนแรกปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

 
 

ขอแสดงความยินดี

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนายวรัชญ์ สวัสดีมี นักเรียนห้องต้นแบบ (Super Model) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ( อบจ.ชบ.6) สอบเข้าศึกษาต่อได้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 
 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษและประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
 

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนต้นแบบบ

 

รายชื่อนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนเรียนต้นแบบ (Super Model)

 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนต้นแบบบ

 

ตามที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนต้นแบบ (Super Model) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้วนั้น โรงเรียนขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ห้องสอบ ผังห้องสอบ และ ตารางสอบ

 
 

การประชุมผู้ปกครอง

  วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพูลตาหลวงวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายจรูญ ทองไทย ผู้อำนวยการได้แถลงนโยบาย ของโรงเรียนเรียน ให้กับผู้ปกครองรับทราบ ร่วมด้วย ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ให้ความรู้ ด้านจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น ซึ่งการจัดการประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช่า ม.1 และ ม.4 ช่วงบ่าย ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6
 
 

การอบรมการใช้ PLC พัฒนาทักษะ 7C

  ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560 คณะครู เข้าร่วมการอบรม
"การอบรมการใช้ PLC พัฒนาทักษะ 7C เพื่อการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
5 Steps ของครูยุค 4.0" โดยมีวิทยากรพิเศษ 2 ท่าน เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้
1. รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
2. รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
 
 

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

  วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู พนักงานและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสัตหับ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

  วันที่ 10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากประเทศกัมพูชา โดย มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และ STEM ศึกษา
 
 

งาน "มุทิตา คารวะ เกษียณอายุราชการ" ประจำปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) จัดงาน "มุทิตา คารวะ เกษียณอายุราชการ" ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน นายพงศธร ตันติชลานนท์  นางอรุณี ธรรมทัตโต  นางวันดี  ฟุ้งเฟื่อง และนางสาวกันยา คงหิรัญ โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์และพิธีมุทิตาจิต

 
 

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

  วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560กลุ่มงานกิจการนักเรียน ฯ จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง โดยมีการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน และสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
 
 

ตลาดนัดอาชีพ Thailand 4.0 และ To Be Number One

  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) จัดกิจกรรม "ตลาดนัดอาชีพ Thailand 4.0 และ To Be Number One" และ กิจกรรมบูรณาการ "ตลาดนัดเศรษฐศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยภายในกิจกรรมมีการจัดบูธขายสินค้า อาหาร (ของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน) รวมทั้ง มีการจัดประกวดการแสดง วงดนตรีโฟล์คซอง , วงดนตรีสตริง และ การประกวดดาว-เดือน โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ณ โดมฉลามแสด โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
 
 

ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 40

  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ตะแบกเกมส์" ครั้งที่ 40
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 และ 1 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
 
 

นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ Youth Exchange Program

  วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นายจรูญ ทองไทย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
ในโครงการ Youth Exchange Program โดย สโมสร Rotary ภาค 3340 (พลูตาหลวง)
 
 

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560

  วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และกองทัพนักกีฬา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิด - และพิธีปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับ อบจ.ชลบุรี) โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลาง ชลบุรี สเตเดียม
 
 

มหกรรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะครู นำนักเรียน 185 คน ไปร่วมกิจกรรม
"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" ประจำปี 2560 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
 
 

พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 นายจรูญทองไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
 

กิจกรรมสัปดาวิทยาศาสตร์

 

ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม สััปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรม Science Show และฐานการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

 
 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34

  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 34 "
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

 

พลูตาหลวง
นายจรูญ ทองไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จำนวนนักเรียน 1,462 คน
วันที่ 10 มิ.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าชม
  แหล่งเรียนรู้
 
คอม
คณิตศาสตร์
เคมี
ชีวะ
ฟิสิกส์
ส่งแวดล้อม
วิศวะ
ห้องสมุด
โรคภัยไข้เจ็บ


 
 
 
 
   
  แหล่งเรียนรู้