history_kannasoot
 
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เป็นโรงเรียนประจำตำบล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา" โดยนางกมล ศรีประพัฒน์ ได้ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินในหมู่ที่ 4 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ดินเลขที่ น.ส. 448-449 จำนวน 46 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา อาคารเรียนหลังแรกก่อสร้างในงบประมาณ 800,000 บาท และัยังมีผู้บริจาคที่ดินทำถนนเข้าโรงเรียนคือ
 
 
 
1. นายลี้ พูลพิพัฒน์ และนายเชื้อ สีสัน บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 1 งาน คิดเป็นเงินประมาณ 25,000 บาท
2. ผู้ใหญ่จำลอง ชุมเกษียร บริจาคทีี่ดิน 45 ตารางวา คิดเป็นเงินประมาณ 3,000 บาท

3. บริษัท มิตรวิฒนา บริจาคที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน

 
 
ในการจัดตั้งโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาครั้งนั้น ทางราชการไม่สามารถจัดงบประมาณให้มาทัน ราษฎรชาวอำเภอสัตหีบ โดยเฉพาะอย่าวยิ่งชาว กม.10 ได้ร่วมแรงกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นตามโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฤดูแล้ง โดยอำเภอสัตหีบได้นำโครงการสร้างอาคารเรียนเข้าเป็นโครงการที่ 1 และมอบหมายให้ผู้ใหญ่สงบ ศรีประพัฒน์ เป็นประธานกรรมการจัดหาทุนทรัพย์ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวัีนที่ 25 มีนาคม 2550 จำนวน 3 ห้องเรียนก่อน ต่อมาในช่วงปลายปีการศึกษา 2520 จึงก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 6 ห้องเรียน โดยเปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2520 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 โดยมีครูที่ทางจังหวัดชลบุรีส่งมาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งครูใหญ่ จำนวน 4 คน ครูใหญ่คนแรกคือ นายนัฐพงษ์ กนะกาศัย และมีนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2520 จำนวน 54 คน เปิดสอนเป็น 2 ห้องเรียน

 
ชื่ออาคารหลังแรกนั้น คณะกรรมพิจารณาเห็นว่า นางกมล ศรีประพัฒน์และราษฎรชาวอำเภอสัตหีบได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย จึงได้ตกลงกันใช้ชื่อว่า "อาคารกมลราษฎร์อุปถัมภ์" และทำการเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2520 โดยได้เรียนเชิญพลเรือโทสมุทร สหนาวิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในขณะนั้นมาเป็นประธานพิธี