พิธีเปิดปั่นตามรอยพระบาท

S  6856707 S  6856710 S  6856712 S  6856714
S  6856715 S  6856716