สัญลักษณ์ของโรงเรียน

“รูปคบเพลิงหรือชวาลา มีัรัศมีโดยรอบ มีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง”


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - แสด
คติธรรม

นตถิ ปัญญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ต้นไม้ประำจำโรงเรียน
ต้นตะแบก

คำขวัญของลูกพลูตาหลวง

รักเกึยรติ รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม