ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา            การเพาะเห็ดนางรม(ง22203) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน         นายประสงค์  ปรักมานนท์
สถานศึกษา
     โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

                              

                                                               บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้เพื่อ  1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาการเพาะเห็ดนางรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาการเพาะเห็ดนางรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเรียน  และหลังเรียน    3)  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการเพาะเห็ดนางรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553 จำนวน 143   คน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการเพาะเห็ดนางรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 หน่วย แบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละหน่วย เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก หน่วยละ 10 ข้อ จำนวน 6 หน่วย รวม 60 ข้อ  มีค่าความยากง่าย(P) ของแบบทดสอบระหว่าง 0.21-0.79 มีค่าอำนาจจำแนก (r)  ของแบบทดสอบ ระหว่าง 0.20 - 0.55  มีค่าความเชื่อมั่น ทั้ง 6 หน่วย เป็น 0.88 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test dependent) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ชุด มี 40 ข้อ   แต่ละข้อมีค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบระหว่าง 0.44-0.68 มีค่าอำนาจจำแนก(r) ของแบบทดสอบ ระหว่าง 0.40-0.88 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85-0.90 และ
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
                     1. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการเพาะเห็ดนางรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ E1 เท่ากับ  89.19  และ E2  เท่ากับ   88.93  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
                    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเพาะเห็ดนางรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนหลังเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน   อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   แสดงว่า หลังจากที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนแล้ว  นักเรียนสามารถมีความรู้ มีความเข้าใกระบวนการ  ตลอดจนขั้นตอนในการเพาะเห็ดนางรมได้อย่างถูกต้องชัดเจน

                3. ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการเพาะเห็ดนางรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก