วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
  มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ
 
  1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
  2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตโดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม นิยมไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  3. บริหารองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ
  4. ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 
   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะพื้นฐานใน การประกอบอาชีพสุจริตและเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข