สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                              

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลการประเมินอิงสถานศึกษา

ค่า
เฉลี่ย

ผล
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ด้านปัจจัย
มาตรฐานที่ 1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
มีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ

3.90

ดีมาก

4

ดีมาก

3.95

รับรอง

มาตรฐานที่ 2  ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.57

ดีมาก

4

ดีมาก

3.79

รับรอง

มาตรฐานที่ 3     ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

รับรอง

มาตรฐานที่ 4    สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ (สมศ. 8.5.3)

3.92

ดีมาก

4

ดีมาก

3.96

รับรอง

มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษามีทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

รับรอง

ด้านกระบวนการ
มาตรฐานที่ 6      สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร

4

ดี

4

ดีมาก

4

รับรอง


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินอิงเกณฑ์

ผลการประเมินอิงสถานศึกษา

ค่า
เฉลี่ย

ผล
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษามีการบริหาร
และจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

รับรอง

มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

รับรอง

มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

รับรอง

มาตรฐานที่ 10     สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

รับรอง

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

รับรอง

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

4

ดีมาก

4

ดีมาก

4

รับรอง

มาตรฐานที่  13   สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา

3.92

ดีมาก

4

ดีมาก

3.96

รับรอง

ด้านผลผลิต
มาตรฐานที่ 14   ผู้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.82

ดีมาก

4

ดีมาก

3.91

รับรอง


มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
อิงเกณฑ์

ผลการประเมิน
อิงสถานศึกษา

ค่า
เฉลี่ย

ผล
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 15    ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3.95

ดีมาก

4

ดีมาก

3.98

รับรอง

มาตรฐานที่  16   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน   รักการทำงาน   สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.70

ดีมาก

4

ดีมาก

3.85

รับรอง

มาตรฐานที่ 17   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์

3.39

ดี

4

ดีมาก

3.70

รับรอง

มาตรฐานที่ 18   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.16

ดี

4

ดีมาก

3.58

รับรอง

มาตรฐานที่ 19   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

3.63

ดี

4

ดีมาก

3.82

รับรอง

มาตรฐานที่  20    ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี

3.84

ดีมาก

4

ดีมาก

3.92

รับรอง